Historien om Fosen Transport 1987 – 2024

FOSEN TRANSPORT

 

Ø Fosen Transport AS ble etablert som Fosen Transportsentral AL i mai 1987, men endret organisasjonsform og navn i 2012 til Fosen Transport AS. Fosen Transport AS har Brekstad som forretningsadresse, mens datterselskapet Kollitaxi AS har sin forretningsadresse i Trondheim.

Fra 2024 ble konsernstrukturen i Fosen Transport AS endret med opprettelsen av holdingselskapet Fosen Transport Holding AS og 2 aktive driftsselskap som begge har adresse Trondheim, og det er Fosen Transport AS (tidligere Fosen Gods AS) samt søsterselskapet Kollitaxi AS. Begge selskapene holder til i lokaler på Pir 2, Trondheim.

SELSKAPENE Fosen Transport AS og Kollitaxi AS :

Ø Fosen Transport Holding AS (org. nr. 999 214 509) ble etablert med navnet Fosen Transportsentral AL i 1987 og er nå morselskap til 3 døtre. Selskapet opptrer som et konsern og må fremlegge konsernregnskap for firmaene Fosen Transport Holding AS, Fosen Transport AS, Kollitaxi AS og Samtrans AS.

    Konsernomsetningen de siste 10 årene har ligget jevnt på ca. 200 mill. med et resultat på ca +6%.

Ø Fosen Transport AS (org.nr. 979 869 770) er opprinnelig godsavdelingen til Fosen Trafikklag ASA som hadde flere generasjoner med godserfaring.       I 2002 ble selskapet (som da het Fosen Gods AS) solgt til Fosen Transport.

Ø Kollitaxi AS (org.nr.984 146 086) ble etablert i Trondheim for snart 50 år siden og er et meget anerkjent selskap som med sine biler i alle størrelser, alltid er til stede når det har haster med raske leveranser til høy kvalitet.  

Ø Samtrans AS (org.nr. 985 282 595) ble etablert i 2003 primært for å utøve transport for landbruket. Nå er transporten redusert og aktiviteten er hovedsakelig lagerleie og lagerdrift for landbruket.

 

HISTORIEN FRA 1987 :

Fosen Transport AS ble etablert som en tradisjonell Transportsentral før man valgte ny eierstruktur i 2012 samt omdanning til AS.

 • Fosen Transportsentral AL ble etablert i 1987 av 34 lastebileiere i kommunene i Ørland, Bjugn, Åfjord og Rissa. (Fosen Transportsentral «AL» ble i 2007 endret til «BA»). Kontoret ble etablert på Brekstad.
 • Hans Kristian Norset ble ansatt som daglig leder fra oppstart i 1987 og sitter i samme stilling også i dag.
 • Administrasjonen i konsernet Fosen Transport Holding AS, med datterselskap, består nå av ca. 15 ansatte fordelt på lokaliteter Brekstad og Pir II, Trondheim.
 • Fosen disponerer ca 100 biler og 120 sjåfører, hvor våre transportører eier fra 2-20 biler hver, og sjåførene er ansatt hos den enkelte transportør. Fosen Transport eier normalt ikke egne biler, men kan kjøpe transportselskap med biler, for senere å selge ut bilene til sjåførene.

                                                                                                                                

UTVIKLINGEN 1987 - 2024:

Ø Siden etableringen i 1987 har Fosen Transport hatt stor utvikling. Starten var 34 tipp-biler som kjørte asfalt på sommer, og de fleste hadde brøyting på vinteren. I tillegg disponerte vi 2-3 godsbiler.

Ø Fosen Transport kjøpte i 1994 Transportsentralen Hitra/Frøya.

Ø I den første 10-årsperioden frem til 1997 var det en jevn omsetningsøkning fra 5 til ca. 40 millioner. Administrasjonen økte i samme periode fra 1-6 ansatte.

Ø I perioden fra 1998 – 2002 fikk vi en kraftigere vekst ved spesialisering innenfor utvalgte områder. Dette medførte at vi i denne perioden økte omsetningen med 50 % og passerte en totalomsetning på 60 millioner.

Ø I 1999 valgte Fosen Transport å skille ut transporten for distribusjon av landbruksvarer til et datterselskap der 10 bileiere dannet selskapet TS Bulk AS sammen med Fosen Transport.

Ø I august 2002 kjøpte Fosen Transport selskapet Fosen Gods AS som hadde 14 biler/vogntog og 14 sjåfører, og omsatte for 17 mill. med res. på minus 4 mill.

 Ø Fosen Gods AS var etablert i kontor på Pir II, med godsterminalareal på ca.         3000m2 og en administrasjon med 7 ansatte i tillegg til de 14 sjåførene.

Ø I september 2002 inngår Fosen Transportsentral sitt datterselskap, TS Bulk, et samarbeid med TH Transport i Steinkjer om å inngå felles avtale om transport av landbruksvarer i Nordland.

Ø Samarbeidet mellom TS Bulk og TH Transport resulterte i dannelsen av Samtrans AS, som i 2003 fikk administrasjonen av landbruksvarer for vel 70 mill. NOK.

Ø Fosen Transport får dermed en total omsetning på 140 mill. NOK i 2003. Dette ble da en dobling fra året før.

Ø Stiftelsen av datterselskapet Tanktrans AS i 2005 ble gjort for å kunne tilby Midt-Norge et lokalt selskap for transport av kjemikalier og annen tanktransport. Selskapet ble senere innfusjonert i Fosen Transport AS i 2012.

Ø I 2006 signerer Fosen Gods leieavtale for hele havneterminalen på Pir II i Trondheim ca. 2000m2. Andre leietakere i 1. etg. flytter ut, og alle lokaler pusses opp for 8-9 millioner NOK.

Ø Oktober 2006: Avtale med kunde hvor FG utfører 3.- parts logistikk. Kunde flytter inn til Fosen Gods Pir II. FG bygger kontor, verksted og lager til 18 kunde-ansatte. Logistikken ble senere direkte-lagt på grossistleddene i 2013.

Ø 2007 er året da Fosen Gods utvider avtalen om matvaredistribusjon fra Trondheim til Nordland. Fosen Gods transporterer nå matvarer til over 200 dagligvarebutikker i hele området fra Alvdal i sør til Bodø i nord, unntatt Trondheim og Sandnessjøen.

Ø Årene 2008 til 2012 ble dominert av kjøring av både landbruksvarer samt matvaredistribusjon som til sammen utgjorde en omsetning på over 200 mill. Begge transportene hadde produksjonen i Trondheim, mens distribusjonen gikk fra Trondheim til Alvdal i sør, og til Bodø i nord. I tillegg hadde vi også godsdistribusjon for vel 100 mill slik at vi omsatte for vel 300 mill årlig over en 5-årsperiode.

Ø Fra 2013 ble landbruksdistribusjonen redusert, og etter hvert skjedde det samme med matvaredistribusjonen da mer miljøfokus kom på banen, og tog og bane ble mer aktuelt over lange distanser.

 Ø Fra 2013 ble også organiseringen av «Fosen-selskapene» endret der organisasjonene ble til aksjeselskap med mor og døtre, samt at kravet til konsernregnskap ble nødvendig å etterkomme. Samtidig ble også 2 ansatte med som aksjonærer i Fosen Transport AS sammen med 3 bileiere, og dermed ble eierskapet redusert til 5 eiere, noe som også gjelder i dag.

Ø Økning av areal til lager har hatt en stor utvikling og vi disponerer nå over 15000 m2 lager hvor det aller meste ligger på Pir 2 Trondheim, (som leies av Trondheim Havn som vi i alle år har hatt et meget godt samarbeid med), og vi har også terminaler på Brekstad, Åfjord og Frøya.

Ø Utviklingen hos våre transportører har vi hatt fokus på i alle år, men de siste 10 årene har det vært svært mye mer fokus på motor og utslipp som vi alle mente endret seg til det «optimale» etter hvert som vi byttet biler til motorer fra EURO 2 til 3 til 4 til 5 osv. Men nå viser det seg at heller ikke dette ble nok. Nå er det helt utslippsfrie biler som gjelder fremover.

Ø 2023 kom våre første utslippsfrie biler som nå kjører på biogass mens noen av våre biler kjører på ren El. Vi har i 2024 flere utslippsfrie biler i bestilling, som nå fases inn etter hvert som de blir levert.

Ø Alle våre transportører får utarbeidet en ruteplan pr bil med tilhørende kalkyle. Dette skal gjøre det enklere både for bileier og administrasjonen i Fosen å følge opp en lønnsom transport både for bileier, og ikke minst også for kunde.

Ø Alle våre kunder kan fritt få se våre ruteplaner og kalkyler, noe som kundene sier er noe uvanlig for bransjen, men alle er svært positive til vår åpenhet. Fosen er derfor fortsatt opptatt av å fremstå mest mulig transparent ovenfor våre kunder som ønsker dette.

Ø

 

 

ADMINISTRASJON:

Ø Året 2016 ble et høydepunkt da kontorene som vi hadde i 2.etg på Brekstad ble omgjort til leiligheter, og vi fikk flytte ned i første etasje til helt nye og moderne lokaler, og her er vi fortsatt med 6 kontoransatte.

 Ø Året 2022 kom turen til Trondheim da kontorlokalene der fikk en helrenovering. Og etter at Kollitaxi flyttet inn høsten 2023, så finner vi nå 7-8 kontorplasser på Pir 2 med tillegg av 2-3 terminalansatte.

Ø Vår administrasjon i Fosen Transport består av samme daglig leder som ved oppstart i 1987, mens øvrige ansatte har fra 15-30 års sammenhengende ansettelsestid i Fosen. Med de «utfordringer» dette vil medføre etter hvert, så er vi heldige som har en yngre generasjon i admin til Kollitaxi AS slik at i sum så er vi svært godt fornøyd med sammensettingen i vår administrasjon.

Ø For en tid tilbake hadde vi sjåførsamlinger med admin-ansatte og noen kunder  på Rica Hell der vi hadde 150-200 deltakere med faglig del, underholdning og overnatting. Dette er savnet og styret har besluttet at nå som pandemien er over skal vi fra 2024 starte opp igjen med å samle sjåfører og ansatte til en sosial happening med overnatting. Dette erfarer vi er med og styrker både samhold og bekjentskap.

Ø I 2013 så har ansatte besluttet å sløyfe julebord og heller valgt å samles til en oval vårhelg som har blitt lagt til storbyer som London, Paris, Barcelona, Amsterdam, Reykjavik m.fl. Dette har stort sett blitt en årlig hendelse med unntak i pandemi-årene.

Ø Samholdet i Fosen er en merkevare som har blitt kjent langt utover vårt naturlige virkeområde. Dette er noe av strategien vi fortsatt jobber etter og dette synliggjøres også ved den stabilitet vi har av ansatte, og gjennom årene så har vel sykefraværet alltid vært mindre enn 1- en prosent, og dette betrakter vi som et trivselsmål som vi fortsatt strekker oss etter.

 

FORSKNINGSPROSJEKTER:

Ø Fosen Transport har i perioden 2010 til 2020 deltatt i ulike forskningsprosjekter med total økonomisk ramme på ca 20 mill NOK ifm effektivisering og logistikk i samarbeid med SINTEF og NTNU. Et av prosjektene «bruk av RFID til sporing og rett levering på riktig sted» ble ledet av Fosen Transport.

 

ØKONOMI:

Ø Bedriften legger ikke skjul på at man arbeider i et marked med svært hard konkurranse og stram økonomi. Bransjen har generelt en lav resultatgrad og det er i perioder krevende å skaffe sjåfører. Imidlertid så har transportørene til Fosen greid å skaffe flinke sjåfører hvor flere etter hvert har fått lang fartstid.

Ø Da samtlige biler som kjører fast for Fosen, - har ruteplaner og kalkyler der målet er å oppnå resultat for hver enkelt bil, så er det oversiktlig for administrasjonen å se hvilke biler som når målene og hvilke man må korrigere for å nå oppsatte mål. Ansatte i Fosen sin administrasjon får utbetalt resultatbonus ved årets slutt som bl.a. bygger på resultatet bilene oppnår ved årsslutt.

Ø Fosen Transport arbeider for å bygge opp en solid egenkapital, både for bileier og for Fosen Transport, - som skal være med å sikre sjåfører, leverandører og ikke minst ansatte, - en trygg fremtid samt at det også skal avsettes midler til utvikling og fornying.

Ø En del av vår strategi i Fosen Transport AS har vært å leie foran å eie, og dette har gitt oss en storfleksibilitet til å kunne tilpasse oss markedet i form av å snarlig kunne tilpasse oss størrelse på lokaliteter, terminaler og materiell.

 

KVALITET & ISO:

Ø Samarbeid, partnerskap og kontraktsinngåelser med både lokale og nasjonale kjeder synliggjør at Fosen Transport betraktes som et seriøst selskap med høy kvalitet.

Ø    I den forbindelse kan det nevnes at Fosen Transport i januar 2004 ble sertifisert i h.h.t ISO 9001/2000 standard som den første Transportsentral i Norge.

 • I 2013 ble Fosen Transport godkjent både i Kvalitetsstandard NS-EN ISO 9001:2008 og Miljøstandarden i henhold til NS-EN ISO 14001:2004

 

 

 

MILJØ:

 • Fosen Transport har sammen med sine kunder stort fokus på miljø. Dette gjøres ved at vi fornyer vår bilpark og miljøvennlig drivstoff utprøves.
 • Vi har i 2023 og 2024 anskaffet flere biler som går utslippsfritt og dette vil fortsette med rask utskiftingstakt i tiden som kommer.
 • Vårt ruteplanleggingssystem som fornyes i april 2024 vil i samarbeid med våre kunder medføre bedre utnyttelse av bilene, færre km. og dermed bedre miljø.
 • Videre legges det vekt på godt og funksjonelt arbeidsmiljø for de ansatte på både bil og kontor.

Fosen er som nevnt ovenfor – miljøsertifisert:

 Ø    Vi er nå sertifisert iht NS-EN ISO 9001:2015 og NS-EN ISO 14001:2015.

 

 

SÆRPREG:

Ø Særpreget med Fosen Transport er at det har vært en liten bedrift som har arbeidet målbevisst gjennom å få et solid fotfeste i nærområdet. Strategien har dermed vært å vise kundene god kvalitet, som gjør at samme kunder vil benytte Fosen Transport og Kollitaxi også i større og nye områder. Erfaring viser at dette har vært en vellykket strategi.

Ø Et annet positivt særpreg er at Fosen Transport har en svært stabil administrativ arbeidsstokk, hvor det har vært påfyll med nye personer, som har medført liten turnover.

 

 

 

 

EIERSTRUKTUR:

 • Fosen Transport eier få/ingen biler selv, men leier inn disse fra hovedsakelig flerbilseiere som har sine transportselskap i et AS. Fosen Transport har en selskapsstruktur hvor ansatte og bileiere er eiere i Fosen Transport AS. Bileierne har så fast ansatte sjåfører som vår administrasjon har daglig kontakt med.

   

 • Bileierne er vår viktigste ressurs. Pr dato har vi kun norske eiere i Fosen og vi bruker kun norske bileiere til vår transport. Alle bileiere som kjører fast, må signere transportavtale med Fosen, der en av betingelsene for å få kjøre er kvartalsvis innlevering av sitt bilregnskap til Fosen.

   

   

 • Våre bileiere skal tjene penger. Først da greier vi å beholde våre flinke sjåfører. Vi har som mål å ha flest mulig norsktalende sjåfører, men markedet har behov for flere sjåfører enn det norske marked kan skaffe og da er også vi forberedt på å kunne avtale med våre kunder om bruk av «internasjonale» engelsktalende sjåfører, når dette er aktuelt.

 

 

 

 

UTMERKELSER:

 • Blant utmerkelser vi har fått liker vi å nevne at daglig leder har fått logistikkprisen og at Fosen Transport har blitt kåret til årets bedrift i Fosen av 9 kommuner på Fosen.

 

 

STRATEGI:

Ø Vår hovedstrategi er enkel: Fornøyde kunder, bileiere, sjåfører og ansatte!

Ø Oppgave nr. én er likevel alltid å fokusere på lønnsomhet både for kunde og bileier, og at arbeidet skal utføres med godt humør.

Ø Fosen Transport har ellers en klar målsetting som i hovedsak dreier seg om å bli "best heime" før man går ute.

Ø Dette vil Fosen Transport bidra til gjennom langsiktig strategi, grundig arbeide og flinke utøvere både bak ratt og pc.

Ø Med dette skal Fosen Transport bidra til at vi får et konkurransedyktig næringsliv i Trøndelag, og øvrige områder hvor våre kunder befinner seg.

Ø Fosen Transport har en aktiv og oppdatert strategi der styret og eiere er i stand til å gjennomføre et oppkjøp av aktuelle transportselskap i løpet av 48 timer samt gjennomføre et salg i løpet av 24 timer. Dette krever at man til en hver tid har en rullerende strategiplan.

 

 

KONKLUSJON:

Ø Mens omsetning økte jevnt de første 15 årene, fra 0-70 mill fikk de neste 10 årene økt omsetning med hele 200 mill, som ga Fosen Transport AS en totalomsetning på vel 300 mill, så viser de neste 10 årene en stabil omsetning på noe over 200 mill pr år, noe vi er godt fornøyd med, men samtidig er vi stadig på utkikk etter muligheter.

Ø Med den veksten vi forventer fremover etter nylig oppkjøp av Kollitaxi så setter dette store krav til oss. "Lista er lagt veldig høyt".

Ø Med våre selvpålagte mål forventer styret og daglig leder at særskilt de økonomiske målene blir innfridd, via økt effektivisering blant bileierne sammen med en godt kvalifisert administrasjon.

Ø Fosen Transport og Kollitaxi er likevel svært ydmyk for den positive responsen vi har fått fra våre kunder. Og vi skal gjøre det vi kan for å tilfredsstille de krav som forventes.

Ø Vi gleder oss!

 

Brekstad/Trondheim

April 2024

Fosen Transport AS

 

ÅPENHETSLOVEN I FOSEN TRANSPORT:

 • Åpenhetsloven skal sørge for at menneskerettigheter og arbeidsforhold oppfyller minimumsstandarder som er beskrevet blant annet i FN bærekraftsmål Nr 8. For å unngå at næringslivet gjennom leverandørkjeden påvirker disse målene negativ skal det gjennomføres aktsomhetsvurderinger. 
 • Fosen Transport er et norskregistrert selskap med salg og produksjon av transport og logistikktjenester i Midt-Norge. Leverandører og forretningspartner til Fosen Transport er også norsk registrerte foretak med forankring i Midt-Norge. Leverandørene, delvis tariffbedrifter, opererer etter norske lover og regler.
 • Fosen er sertifisert i henhold til kravene i NS-EN ISO 9001:2015 og NS EN ISO 14001:2015.  Retningslinjer og styrende dokumenter (som for eksempel etiske retningslinjer) er forankret i Kvalitetshåndboken. Risikoen vurderes kontinuerlig for å minimere negative konsekvenser og påvirkning.
 • Per i dag vurderes risikoen for negativ påvirkning til menneskerettinger, samfunnet og miljø som veldig lav, på grunn av at Fosens leverandørkjede er basert i Midt Norge. Likevel overvåkes leverandørkjeden kontinuerlig for å avdekke avvik fra grunnleggende prinsipper.